Conegut com a Informe Delors, l’informe “Educació: hi ha un tresor amagat a dins” es publica l’any 1996 com a resultat d’un estudi de la Comissió Internacional sobre l’Educació del segle XXI impulsada per la UNESCO i liderada per Jaques Delors. El mateix any UNESCOCAT pública la versió en Català.

Aquest informe busca posar en valor la funció de l’educació com a instrument per a que la humanitat progressi cap als ideals de pau, llibertat i justícia social. Destaca que l’objectiu últim de l’educació és Aprendre a ser. Objectiu que alhora es desglossa en tres altres objectius:

  • Aprendre a conèixer (aprendre a aprendre, aprendre a adquirir i construir coneixement)
  • Aprendre a fer (aprendre habilitats socials i professionals per relacionar-se)
  • Aprendre a conviure (aprendre a viure en societat)
Accedeix a l’informe fent clic aquí